Vyberte stranu

Počas  svojej praxe som bol niekoľko rokov pracoval v kancelárii správcu konkurznej podstaty, takže mám v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie naozaj bohaté skúsenosti. Môžem Vám pomôcť s optimalizáciou Vašej spoločnosti v rámci reštrukturalizácie, čo môže zachrániť  Váš podnik pred likvidáciou.

Poskytujem tiež právnu analýzu predĺžení, vypracovávam najrôznejšie návrhy v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii a zároveň komunikujem so správcom konkurznej podstaty i s reštrukturalizačným správcom.

Ak ste na strane veriteľa a dlžník voči, ktorému evidujete pohľadávku, sa nachádza v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, je potrebné prihlásiť pohľadávky v zákonom stanovenej lehote a forme. Tieto úkony sú síce formalizované, ale v prípade neúplnosti alebo pochybenia môže nastať situácia, že pohľadávky nebudú uznané, v dôsledku čoho zaniknú. Okrem prihlásenia pohľadávok zastupujem klientov aj na schôdzach veriteľov.